Our Story

สถาบันของเรามุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าการสอนที่ดีไม่ใช่การบอกสิ่งที่ครูรู้ แต่คือการถ่ายทอดด้วยการแสดงให้เห็น (Show) การทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน (Excite) และการทบทวนอย่างชาญฉลาด (Revise) เราจึงคิดค้นเทคนิคการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ ที่จะช่วยเปิดโลกการเรียนรู้แบบพลังบวก เราอยากเปลี่ยนทัศนคติเดิมๆที่ปิดกั้นการพัฒนาความรู้ เปลี่ยนความเข้าใจผิดว่าวิชาการที่ยากไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นในชีวิต เพราะเราเชื่อว่าในโลกปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เด็กรุ่นใหม่จะต้องรู้จักรับมือกับการแข่งขันกับต่างชาติ ต้องรู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และรู้จักคิดนอกกรอบ ทั้งหมดนั้นเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนที่ต้องการเห็นผลความก้าวหน้าทางวิชาการที่รวดเร็ว รวมถึงคะแนนสอบที่จะพุ่งสูงขึ้นได้ไปพร้อมกัน

MEET OUR TEAM

01 Mint Head English

Mint

Head English
02 Muew Head Math

Muew

Head Math
03 Ian Course Developer

Ian

Course Developer
04 Hilrette Course Developer

Hilrette

Course Developer
05 Iriana Course Developer

Iriana

Course Developer
08 Pete Creative

Javier

Course Developer
08 Pete Creative

Bakari

Course Developer
08 Pete Creative

Pete

Creative
09 Film Project-Coordinator

Film

Project-Coordinator
10 Pink Artist

Pink

Artist
11 Mos Graphic Designer

Mos

Graphic Designer
12 Bee Artist and

Bee

Artist and Game developer
13 Moodeng Singer

Moodeng

Singer
14 Non Singer

Non

Singer
15 Aey Artist

Aey

Artist
16 Ooh Website Developer

Ooh

Website Developer
17 Pao Head of IT

Pao

Head of IT